آموزش

اسامی پذیرفته شدگان در آزمون تئوری :

  1. خانم دویستی
  2. خانم حبیبی
  3. قایمزروعی
  4. آقای عرفانی
  5. آقای هدایتی
  6. آقای زمانی اسکندری
  7. آقای یزدانی
  8. آقای بیژنی
  9. آقای هدایتی
  10. آقای نادری

»»»»»» مراحل آموزش کادر شرکت فرازنام««««««

شرکت در کلاس های تئوری   (تمام شد)

موفقیت در آزمون تئوری    (وقت آن به پایان رسید)

موفقیت در آزمون عملی (پر کردن فرم تحقیقاتی)

شرکت در کارآموزی با کادر کارآزموده شرکت (3 جلسه)

تحویل دادن راندمان توسط کارآموز به شرکت و عقد قرارداد