مشارکت

متن مشارکت در اینجا قرار میگیرد

 

 

 

 

پمیانکار ساختمان در اصفهان

 

 

 

 

نمونه قرارداد درصدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فروش معاوضه زمین و آپارتمان

 

 

 

 

 

 

نمونه قرارداد متر مربع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173324_188c4

 

 

 

 

 

 

 

نمونه قرارداد پیمانی: