نقشه معماری | نقشه کشی ساختمان اصفهان

نقشه معماری

نقشه کشی ساختمان اصفهان

انواع نقشه شامل نقشه معماری ، نقشه سازه ، نقشه ایستایی ، نقشه وضع موجود ، نقشه تاسیسات و نقشه نما می باشد.

هر نقشه 2 نوع مهر یا  کپن نیاز دارد یکی مهر تعهد طراحی و دیگری  مهر تعهد نظارت می باشد.

صدور پروانه ساختمان اصفهان

صدور پروانه

صدور پروانه ساختمان اصفهان

کار پردازی در 15 منطقه شهرداری های  اصفهان در رابطه با : تفکیک سند زمین، تبدیل قولنامه به سند،  دوندگی تبدیل کاربری زمین تجاری ، کشاورزی ، مسکونی، دوندگی گرفتن ما عوض، مثل سقف مازاد یا صد در صد ساخت در ازای طرح روی زمین  ( مثل طرح گذر: قسمتی از زمین در گذر باشد)، دوندگی مهرهای نظام  مهندسی،  دوندگی صدور پروانه ساختمان اصفهان ،  دوندگی تفکیک سند آپارتمان، دوندگی پایان سفت کاری و پایان نازک کاری

مجوز تعمیرات ساختمانی و دوندگی برای صدور پروانه و بعد از آن شامل مراحل زیر می باشد:

  1. تفکیک سند زمین
  2. تبدیل قولنامه به سند
  3. دوندگی تغییر کاربری زمین
  4. گرفتن ما عوض (سقف مازاد یا صد در صد ساخت )
  5. مهرهای نظان مهندسی و کپن باطل کردن
  6. تایید نقشه
  7. تفکیک سند اپارتمان
  8. پایان سفت کاری
  9. پایان نازک کاری